Coming to get you, Nashua!!!! #bitterpill #nashuanh